X
تبلیغات
سایت اطلاع رسانی اپراتور های آذربایجان

سایت اطلاع رسانی اپراتور های آذربایجان
سایت تخصصی و آموزشی کارکنان قرارداد کار مشخص برق منطقه ای آذربایجان(تبریز - ارومیه - اردبیل ) 
قالب وبلاگ
[ سه شنبه 1393/01/26 ] [ 16:20 ] [ اپراتور ]

بررسي و نقش حيوانات مزاحم در تريپ‌ها و عملكرد ناخواسته در ايستگاه‌هاي فشار قوي

سهم غالبي از ايستگاه‌هاي فشار قوي كه جهت انتقال انرژي الكتريكي و تبديل سطوح ولتاژ مختلف در دنيا وجود دارند به صورت Out Door و در محيطي متاثر از شرايط اقليمي باز، طراحي و ساخته مي‌شوند. پيكربندي و موقعيت تجهيزات داخلي ايستگاه‌هاي فشار قوي و همچنين موقعيت قرارگيري آنها در شرايط جغرافيايي و آب و هوايي مختلف، بسيار متفاوت و گسترده مي‌باشد. اما معمولاً در تجهيزات فشار قوي استفاده شده در سيستم قدرت از ايزولاتورهايي از جنس پوليمر يا چيني كه جهت ايجاد فواصل عايقي و جلوگيري از خزش و آرك (جرقه) بين هادي‌ها و باسبارهاي حاوي ولتاژ (قسمتهاي زنده و تحت تانسيون) و زمين (پتانسيل صفر) استفاده شده است. اگرچه ايزولاتورها و يا بوشينگ‌ها فاصله‌ي عايقي مناسب ايجاد مي‌كنند (در ولتاژ عملكرد DC, AC, BIL) اما نمي‌توانند فاصله مناسبي جهت حذف و جلوگيري از ايجاد پل الكتريكي به علت برقراري تماس بين بسياري از حيوانات نزديك به قسمت‌هاي ولتاژدار با زمين ايجاد كنند.

مهندس محسن خالقي

  • منبع : ماهنامه صنعت برق
  • تاريخ چاپ : شنبه ، ١٣٨٩-١١-٠٢
  • شماره چاپ : 162
  • چاپ شده در صفحه (هاي) : 10-

ادامه مطلب
[ جمعه 1392/11/11 ] [ 22:45 ] [ اپراتور ]
 راهنمای متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور

   × مشمولین (متقاضیان ) بازنشتگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور 

  برابر بند 1 ماده 13 آئین نامه بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا 25 سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور را دارا باشند  ( بدون شرط سنی )

   × کارهای سخت و زیان آور

 برابر ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر ، کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی  محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به  مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد .

   ×  کمیته های استانی

  بمنظور رسیدگی به درخواست متقاضیان و تطبیق و تشخیص مشاغل آنان باقانون وآئین نامه اجرایی ، کمیته بدوی وتجدید نظر  استانی به ترتیب مقرر در ماده 8 آئین نامه اجرائی تشکیل می گردد .

 

   چگونگی ارائه درخواست :

1- بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور و کارفرمایان پس از دریافت فرم مربوطه از ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل سکونت یا اشتغال و تکمیل آن می بایست تقاضای خود را طبق فرم شماره 1 و کارفرمایان کارگاه یا سایر مراجع مدعی سخت وزیان آور بودن شغل یا مشاغل کارگاه تقاضای خود را طبق فرم شماره 2 به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی شهرستان محل اشتغال خود تحویل و رسید دریافت نمایند .

فرم1 سخت و زیان آور(رو)روی صفحه

فرم1 سخت و زیان آور(پشت)پشت صفحه

فرم1

فرم2 سخت و زیان آور(رو)روص صفحه
فرم2 سخت و زیان آور(پشت)پشت صفحه
فرم 2

  2 - پس از ارائه درخواست ، کمیته استانی با تطبیق شغل یا مشاغل مندرج در فرمهای شماره( 1 یا 2 )وبا توجه به مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده 11 و گزارش کارشناسان موضوع ماده 2 آئین نامه در مورد سخت و زیان آور بودن یا نبودن هر یک از شاغل ذکر شده در فرم تقاضا  اظهار نظر نموده و طی فرم شماره 3 جهت بررسی سایر شرایط و اقدامات بعدی مراتب را به شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال و رونوشت نامه نیز برای اطلاع بیمه شده یا سایر افراد متقاضی فرستاده می شود .   

  چگونگی ارائه درخواست اعتراض به آراء کمیته استانی :

1-   متقاضیان پس از ابلاغ تصمیم کمیته بدوی استانی در صورت اعتراض به آراء کمیته مزبور بایستی  فرم شماره 4 اعتراضات را از ادارات کل تعاون ،کار و رفاه  اجتماعی  محل اشتغال دریافت و پس از تکمیل با ذکر دلایل به انضمام مدارک به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل اشتغال تسلیم نمایند .

فرم4 سخت و زیان آور(رو)روی صفحه
فرم4 سخت و زیان آور(پشت)پشت صفحه
فرم 4

  2- رای کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری  از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدید نظر خواهی است. 

  3- پس از ارائه اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده (8) آئین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما از کمیته های تجدید نظر استانی درخواست گردیده ، کمیته های مزبور دراین خصوص رسیدگی و اظهار نظر نموده و تصمیم خود را طی فرم شماره (5) جهت اقدامات بعدی به شعبه تامین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال و رونوشت نامه نیز برای اطلاع بیمه شده و کارفرما فرستاده می شود . 


 
قانون بازنشستگی پیش از موعدقانون بازنشستگی پیش از موعد
آیین نامه های کارهای سخت و زیان آورآیین نامه های کارهای سخت و زیان آور
دستورالعمل اجرایی آیین نامهدستورالعمل اجرایی آیین نامه
آیین نامه های اجرایی کارهای سخت و زیان آورآیین نامه های اجرایی کارهای سخت و زیان آور

   توجه :  

  کارفرمایان کارگاه‌های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، ‌سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوط ( مصوب شورای عالی حفاظت فنی ) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند "الف" ماده (1) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (8) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند .

=============================================

آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

ماده 1- كار سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل‌ فيزيكي‌، شيميايي‌، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي ‌طبيعي (جسمي و رواني‌) در وي ايجاد مي‌گردد كه نتيجه آن بيماري‌شغلي و عوارض ناشي از آن مي‌باشد.
تبصره‌- كارهايي كه در آن عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص‌ يا عدم استفاده از امكانات فني و مهندسي و موازين پيشگيري‌ غيراستاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و يا بكارگيري امكانات فوق بتوان اين عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانيد جزء كارهاي‌سخت و زيان‌آور محسوب نمي‌گردد.
.
.
.

ماده 8- كار مداوم بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق با فشارشصت و سه كيلو ولت و بالاتر.
[ چهارشنبه 1392/11/09 ] [ 16:37 ] [ اپراتور ]

به منظور توانمندی علمی و فنی و با هدف افزایش بازدهی تجهیزات پستها

کلاسهای آموزشی پیشرفته کارگاهی برای اپراتورهای برق آذربایجان در حال برگزاری است


به منظور افزایش توانمندی اپراتورهای پست های فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سطح استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل، برنامه آموزش پیشرفته کارگاهی، از سوی معاونت بهره برداری برق آذربایجان برگزار می شود.

مهندس مقصود محمود علیلو معاون بهره برداری برق آذربایجان این کلاسهای آموزشی را در جهت افزایش توانمندیهای علمی و فنی کارکنان اپراتور و نیز با هدف حفظ افزایش بازدهی تجهیزات پستها قلمداد کرده و اظهار داشت : این برنامه های آموزشی طوری برنامه ریزی شده است تا در هزینه و زمان اجرای آن صرفه جویی شود به همین منظور به صورت استانی و بر اساس تیپ پستها و توسط مهندسان  خود شرکت در حال برگزاری است.

مهندس علیلو دروس آموزشی را شامل تجهیزات پست ، رله و حفاظت ، مقررات ایمنی شبکه ونیز اصول بهره برداری و دیسپاچینگ ( مبانی برق) قلمداد کرده و اظهار داشت:تا کنون برنامه های آموزشی استان اردبیل با مدرسی آقایان مهندسین ولی اله ایمانی ، حسن معینی ، علی اکبر طالعی ، نوراله ایران زاده ، جابر محمدی ، میرغفار شرقی و محسن ملاطفی به اتمام رسیده و برنامه های مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز توسط سایر مدرسان محترم شرکت که در گزارشهای بعدی اعلام خواهد شد، تدریس می گردد.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای آذربایجان در پایان گزارش خود پیش بینی کرد که قریب به 600 نفر از اپراتورهای شرکت این برنامه های از آموزی و آموزشهای پیشرفته را فرا بگیرند.

منبع: وب سایت برق منطقه ای آذربایجان

[ چهارشنبه 1392/11/09 ] [ 0:58 ] [ اپراتور ]
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

مغایرت تبدیل وضعیت کارکنان رسمی ـ کارگری با قانون اساسی

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه استخدام مشاغل فنی به صورت پیمانی مطلوب نیست، گفت: «طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی ـ کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی» با اصل 75 قانون اساسی مغایر است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مرکز اظهارنظر کارشناسی خود را درباره طرح «تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی ـ کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی» اعلام  کرد.

مقدمه

همان‌گونه که در مقدمه توجیهی طرح بیان شده است، کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده 45 قانون دارای رابطه استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین می‌باشند.

ماده 124 این قانون نیز بیان می‌دارد به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر است.

به عبارت دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا تابع ضوابط این قانون و یا تابع ضوابط قانون کار هستند.

بر اساس آنچه از مقدمه (دلایل توجیهی) طرح استنباط می‌شود گروهی از کارکنان تابع قانون کار هستند که براساس تبصره «2» ماده (7) قانون کار قرارداد آنان به صورت دائمی است.

این طرح در نظر دارد به منظور برخورداری کارکنان تابع قانون کار از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت رسمی ـ کارگری و قرارداد دائمی در دستگاه‌های اجرایی شاغلند را بدون توجه به خواست و اراده کارمند و بدون توجه به اینکه ممکن است حقوق و مزایا این گروه کاهش یابد، یا رابطه استخدام دائمی آنان به موقت و برای مدت معین تبدیل شود، از شمول قانون کار خارج و به صورت کارمند رسمی یا پیمانی تابع ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دهد. در ادامه طرح حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزیابی طرح

1ـ مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

بنابراین مجلس حق وضع قانون در خصوص ساختار نیروی انسانی دولت را هم دارد، اما اگر در بعضی از اصول دیگر قانون اساسی مانند اصل 113، اصل 126 و اصل 134 تأمل کنیم، متوجه خواهیم شد که به طور ضمنی حقوقی هم برای قوه مجریه در نظر گرفته شده است.

از دیدگاه قانون اساسی اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع قانون در این زمینه بی‌قید و شرط نیست.

رژیم حقوق عمومی کشور نیز قوه مجریه را شریک غیرقابل تردیدی در تغییرات مربوط به ساختار نیروی انسانی دولت تلقی می‌کند و لذا بدون موافقت و همکاری دولت ورود مجلس شورای اسلامی در این خصوص منطقی نخواهد بود.

2ـ در دلایل توجیهی طرح بیان شده است که در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، کارکنانی شاغل هستند که وضعیت استخدامی آنان ابهام دارد و در احکام کارگزینی آنان از واژگانی همچون رسمی کارگری استفاده شده که ضمن وجود مغایرت‌های قانونی سبب شده تا از امتیازات مصرح در قانون که احتمالاً منظور قانون مدیریت خدمات کشوری است، نظیر حق تأهل، بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق‌العاده سختی کار برخوردار نباشند، همان‌گونه که بیان شد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا تابع ضوابط این قانون و یا تابع ضوابط قانون کار هستند و ابهام در وضعیت استخدامی آنان به معنای نفی یا عدم اجرای یکی از دو قانون مذکور در مورد آنان نیست.

این گروه از کارکنان به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا، تابع ضوابط پرداخت قانون کار هستند.

اصولاً قانون کار به دلایل متعدد از ظرفیت‌های قانونی بیشتری برای پرداخت کارکنان در مقایسه با قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار است.

تبصره ماده (124) قانون مدیریت نیز چنین امری را لحاظ داشته و بیان کرده است که مجموع دریافتی کارمندان که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل می‌باشند نباید از 1.2 برابر حقوق کارمندان مشابه تجاوز کند.

قانون کار در ماده (34) کمک‌ هزینه عائله‌مندی و اولاد، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی و تبصره «1» ماده (36) نیز پرداخت مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل و غیره را به تبع شغل پیش‌بینی کرده است. بنابراین مشاهده می‌شود که هیچ‌گونه خلع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

البته ممکن است برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون مشکلاتی را ایجاد کرده باشند که این امر نیازمند نظارت دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی است.

3ـ با توجه به توضیحات فوق، تبدیل وضعیت استخدامی این افراد به کارمند رسمی یا پیمانی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری موجب کاهش حقوق و مزایای این افراد و نارضایتی آنان خواهد شد.

طراحان طرح نیز همان‌گونه که در طرح هدفگذاری کرده‌اند به دنبال چنین امری نیستند و به عکس به دنبال افزایش حقوق و مزایای این گروه از کارکنان هستند.

بر اساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، آن دسته از طرح‌های قانونی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد.

با توجه به اینکه این طرح براساس نظر طراحان منجر به افزایش حقوق این دسته از کارکنان و افزایش هزینه‌های عمومی دولت می‌شود و طرق تأمین هزینه‌های آن نیز در طرح پیش‌بینی نشده است، لذا در مغایرت با اصل 75 قانون اساسی قرار دارد.

4-طرح حاضر در ماده واحده بیان می‌دارد دولت موظف است احکام استخدامی کارکنان رسمی ـ کارگری در دستگاه‌های دولتی را به رسمی ـ کشوری یا پیمانی تغییر دهد. همان‌گونه که بیان شد کارکنان رسمی ـ کارگری دارای قرارداد دائمی با دستگاه اجرایی دولتی هستند و تا پایان دوران خدمت در دستگاه دولتی خواهند ماند، اما استخدام پیمانی برای مدت معینی است.

با توجه به اینکه استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی است، لذا عملاً استخدام این گروه از افراد که غالباً در مشاغل فنی شاغل هستند به صورت استخدام پیمانی و برای مدت معین صورت خواهد گرفت که به هیچ عنوان برای این افراد مطلوبیت ندارد.

5ـ تبدیل وضع این افراد ممکن است منجر به طرح درخواست این افراد برای تغییر صندوق و انتقال کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری شود که این امر مشکلاتی را برای این افراد، دستگاه‌های ذیربط و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد خواهد کرد.

6- تبصره «2» طرح زائد است، زیرا در صورت تغییر وضع افراد مورد نظر به کارمند رسمی یا پیمانی، بدیهی است که مقررات استخدامی مربوط درباره آنان به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

جمع‌بندی و پیشنهاد

اگرچه دغدغه نمایندگان محترم از حیث توجه به مسائل و مشکلات نیروی انسانی دولت قابل احترام است، اما نقش دولت به عنوان متولی ساختار نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی در تصمیم‌گیری در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا دولت بیشتر از هر نهادی در جریان مسائل و مشکلات مربوط به نیروی انسانی و روابط اداری و استخدامی آنان است.

لذا شایسته‌تر آن است که مجلس شورای اسلامی به جای انجام اصلاحات موردی که ممکن است بدون شناخت از آثار و تبعات احتمالی و ابعاد مختلف موضوع صورت پذیرفته باشد، از جایگاه رفیع خود بهره‌گیری کرده و در مواردی که اشکالی در دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌کند، انجام تکالیف و وظایف قانونی را از دولت مطالبه و بر اجرای آن نظارت کند.


[ چهارشنبه 1392/11/09 ] [ 0:52 ] [ اپراتور ]
بسمه تعالی
بخشنامه به دستگاه های اجرایی کشور
با توجه به تصویب نامه شماره 155408/ت49973هـ مورخ 1/10/1392 هیات محترم وزیران درخصوص توزیع سبد کالا بین کارکنان دولت، از آنجا که مقرر است فهرست کارکنان شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی توسط این معاونت، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت دریافت سبد کالای مذکور اعلام گردد، لذا مقتضی است کلیه دستگاه های فوق الذکر، مشخصات نیروهای انسانی خود را در سامانه اینترنتی مربوطه، به آدرس الکترونیکی http://amar.mdhc.ir (همین سامانه) و براساس راهنمای مندرج در سامانه تکمیل نمایند . بدیهی است توزیع سبد کالا برای کارکنان دستگاه های مذکور براساس اطلاعات تکمیلی در این سامانه انجام خواهد شد، لذا مسئولیت صحت و جامعیت اطلاعات و تکمیل به موقع آن بر عهده دستگاه های مربوطه می باشد.
بخشنامه شماره  155408/ت49973هـ   به تاریخ  1392/11/02
:: ورود بـه سـامـانـه ::
[ دوشنبه 1392/11/07 ] [ 18:39 ] [ اپراتور ]

نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

مقدمه

تأثیرات خاص بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی بر صنعت آب و برق به لحاظ آسیب پذیری زیرساخت‌ها در مراحل مختلف طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از یک سو و نیاز اساسی به تمرکز در مدیریت عالیه به منظور سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با استفاده بهینه از کلیه ظرفیت‌های موجود از سوی دیگر؛ ضرورت تدوین این نظامنامه را در راستای استمرار مأموریت صنعت و فعالیت در شرایط اضطرار بیش از پیش آشکار می‌نماید.

1- اهداف

هدف از تدوین این نظامنامه حفظ وحدت رویه، کنترل متمرکز در سطوح راهبردی، انسجام بخشی تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی و همسان سازی روند انجام طرح‌های ذی‌ربط در کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو؛ با تکیه بر موارد ذیل می‌باشد:

- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح‌های ایمن سازی در تأسیسات حیاتی، حساس و مهم صنعت آب و برق.

- کسب آمادگی‌های لازم در ابعاد سازماندهی و تأمین و تجهیز منابع.

- ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

- افزایش آستانه مقاومت و ظرفیت پایداری، استمرار ارائه خدمات و کاهش زمان بازگشت در شرایط اضطرار.

- مدیریت ریسک و مدیریت جامع بحران

2- محدوده اجرا

- حوزه ستادی وزارت نیرو.

- شرکت‌های مادرتخصصی.

- کلیه شرکت‌های زیرمجموعه.

- مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت نظارت وزارت نیرو.

3- مسئولیت‌ها

- مسئولیت اجرا در حوزه ستادی وزارت نیرو بر عهده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل می‌باشد.

- مسئولیت اجرا در شرکت‌های مادر تخصصی و زیر مجموعه بر عهده مدیر عامل می‌باشد.

- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این نظامنامه بر عهده قائم مقام وزیر یا نماینده تام‌الاختیار ایشان می‌باشد.

  4- تعاریف

4- 1- بحران

بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا به وسیله بشر، به طور ناگهانی یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، اساسی و فوق‌العاده باشد. سطوح بحران عبارتند از:

4-1-1- بحران ملی (سطح 1)

عبارتست از هرگونه رویداد غیر منتظره‌ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به بکارگیری، هماهنگی و همکاری کلیه امکانات نهادهای مسئول و سایر نهادها به صورت ملی باشد. مانند بروز حادثه در یکی از مراکز حیاتی طبقه بندی شده.

4-1-2- بحران منطقه‌ای (سطح 2)

عبارتست از هرگونه رویداد غیر منتظره‌ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به بکارگیری، هماهنگی و همکاری کلیه امکانات نهادهای مسئول و سایر نهادها به صورت منطقه‌ای باشد. مانند بروز حادثه در یکی از مراکز حساس طبقه بندی شده.

4-1-3- بحران محلی (سطح 3)

عبارتست از هرگونه رویداد غیر منتظره‌ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به بکارگیری، هماهنگی و همکاری کلیه امکانات نهادهای مسئول و سایر نهادها به صورت محلی باشد. مانند بروز حادثه در یکی از مراکز مهم طبقه بندی شده.

4-2- مدیریت بحران

مدیریت بحران در برگیرنده یكسری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا است كه به طور كلی شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تشكیلات، رهبری و كنترل جهت دست‌یابی به اهداف ذیل می‌باشد.

- كاهش پتانسیل خطر.

- ارائه كمك فوری و درخور به هنگام ضرورت.

- دست‌یابی سریع و عملی به جبران وضع موجود و بازگشت به وضعیت اولیه
=======================================================
=======================================================
.
=======================================================
متن کامل در ادامه مطلب
دانلود نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

ادامه مطلب
[ جمعه 1392/11/04 ] [ 17:39 ] [ اپراتور ]
وزارت نیرو از واریز درآمد آب و برق به حساب سازمان هدفمندی معاف شد
وزیر نیرو از موافقت رئیس جمهور نسبت به معافیت وزارت نیرو در واریز درآمد حاصل از فروش آب و برق به مشترکان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سال 93 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت‌چیان در تشریح مهمترین مشکلات پیش روی وزارت نیرو، گفت: قیمت‌هاي تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه‌هاي تمام شده تفاوت و فاصله معنا داری دارد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه در قانون برنامه پنجم این مسئله پیش بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانون گذار یا دولت تعیین کند، باید مابه التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی این موضوع تاكنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است تصریح کرد:  این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، افزود: از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار مي‌گیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه ها به مردم بر ميدارد که اینهم یک فشار مضاعف است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پایان برنامه پنجم قرار بود قیمت فروش آب و برق به حد قیمت واقعی برسد، اظهار داشت: از سال آینده با رئیس جمهور توافق کرده ایم که وزارت نیرو از پرداخت مبالغ که به سازمان هدفمندی قرار است بدهد، معاف شود كه اگر اجرايي شود مشكل وزارت نيرو در اين خصوص رفع خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش روز به روز بدهی هیا وزارت نیرو، تبیین کرد: در بخش برق به طور متوسط هزینه تبدیل انرژی، توزیع، انتقال به طور متوسط براي هر کیلووات ساعت برق برابر 680 ريال است ولي قیمتی که طبق قانون هدفمندی قرار بوده بود ما از مردم دریافت کنیم 430 ریال است پس از قیمت 680 ریال تا 230 ریال 250 ریال تفاوت دارد. که این یک موضوع است.

چیت چیان تاکید کرد: از طرف دیگر از 430 ریال هم قرار شده 166 ریال به سازمان هدفمندی پرداخت شود پس برای وزارت نیرو تنها 264 ریال باقی مي ماند.

وزیر نیرو با بیان اینکه از این 264 ریال برخی سازمانها و ارگانها پول برق خود را پرداخت نکردند، خاطرنشان کرد: آنچه تحقق پیدا کرده است حدود 220 ریال است یعنی برای هر كيلووات ساعت برق 680 ریال منهای هزینه سوخت که یارانه ای بوده که دولت پرداخت مي‌کند وجود دارد و 220 ریال برای وزارت نیرو باقی می‌ماند.
==============================================}

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :


طبق اعلام رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت موظف است برای واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ماهانه مبلغ 3500 میلیارد تومان تدارک ببیند و این امر به این معناست که در 12 ماه باید 42 هزار میلیارد تومان از خزانه‌ دولت به یارانه نقدی اختصاص یابد

هفته گذشته چیت چیان وزیر نیرو نیز اعلام کرد، رییس جمهوری با توجه به شرایط مالی بد این وزارتخانه، آنها را از واریز مبلغ مربوط به هدفمندی معاف کرده است و این یعنی کنار گذاشتن حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع هدفمندی.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت باید برای جایگزین کردن منابع وزارت نیرو نیز چاره‌ای جدید بیندیشد و از این رو کسری بودجه دولت در این اجرای قانون هدفمندی ابعاد تازه‌ای نیز خواهد یافت. طرحی که برای اجرای قانونی آن به روال فعلی به 84 هزار میلیارد تومان به درآمد احتیاج دارد تا با اختصاص دادن نیمی از آن به پرداخت‌های نقدی سهم تولید و دیگر منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.
[ جمعه 1392/11/04 ] [ 0:16 ] [ اپراتور ]

به نام خدا

  مدیران و مسئولان و سرپرستان نواحی شاغل در برق منطقه ای آذربایجان

سلام علیکم

         بدین وسیله مراتب ناب ترین سپاس خود را از تلاش صادقانه،مسئولانه و زحمات ارزشمند مدیران و مسئولان و سرپرستان نواحی بخصوص شخص مدیر عامل محترم برق منطقه ای آذربایجان جناب آقای بهاریوند ، در زمینه تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد انجام کار مشخص ( اپراتور های پست های فشار قوی) در سال های گذشته و همچنین ساماندهی همکاران شرکتی در قالب شرکت تعاونی  و همچنین حل مشکل پرداخت مطالبات معوقه اینجانبان تقدیم می داریم.از درگاه ایزد منان ، دوام عزت و سلامت ، تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران را در راستای دستیابی به اهداف والای  وزارت نیرو همچون حفظ و بهبود  پایداری شبکه قدرت  و ارتقای کیفیت زندگی و نشاط  کلیه همکاران شاغل در برق منطقه ای آذربایجان  را مسئلت می داریم.اینجانبان در ،همه حال حامی و قدردان از خدمات ارزشمند شما در تمام زمینه ها می باشیم.

              جمعی از همکاران اپراتور  شاغل در برق منطقه ای آذربایجان

[ سه شنبه 1392/11/01 ] [ 18:15 ] [ اپراتور ]

با سلام. جزوه آموزشی در ارتباط با Matlab برای شما دوستان آپلود کرده ام که توسط  اینجانب (مدیر وبلاگ) نوشته شده است. این جزوه در دو بخش تهیه شده که می توانید آن را از طریق لینک های زیر دانلود نمایید. به تمامی دوستان پیشنهاد می کنم که از جزوه زیر استفاده نمایند.

این جزوه برای اولین بار در کشور بر اساس استاندارد فنی و حرفه ای نوشته شده است و چندین بار  در دانشگاه و همچنین برای همکاران شرکت توزیع و فارغ التحصیلان  رشته برق و سایر رشته ها توسط بنده  تدریس گشته است.

و هم اکنون تلاش بر این است در ماه های آینده تکمیل شده این جزوه ، بصورت کتاب چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

کتاب  سرور اختصاصی وبلاگ مهندسی برق  سرور دوم (persiangig)
بخش اول جزوه
بخش دوم جزوه

در صورت نیاز پسورد www.powerengineering.blogfa.com می باشد.

توجه داشته باشید که پسورد را کپی ننمایید بلکه باید آن را تایپ کنید.

 

[ سه شنبه 1392/11/01 ] [ 17:42 ] [ اپراتور ]
با سلام. جزوه بسیار مفیدی را برای شما دوستان آپلود کرده ام که توسط اینجانب(مدیر وبلاگ ) تهیه و سال ها تدریس شده است .  این جزوه با کیفیت بالا و در 200 صفحه تهیه شده است.

این جزوه توسط اینجانب برای اولین بار در کشور تهیه و تنظیم شده است.و هم اکنون تلاش بر این است در ماه های آینده تکمیل شده این جزوه ، بصورت کتاب چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.


---------------------------------------------------------------------------------

دانلود فايل از سرور اختصاصی وبلاگ مهندسی برق


---------------------------------------------------------------------------------

دانلود فايل از سرور دوم (persiangig)

---------------------------------------------------------------------------------

در صورت نیاز پسورد www.powerengineering.blogfa.com می باشد.

توجه داشته باشید که پسورد را کپی ننمایید بلکه باید آن را تایپ کنید.

 

[ سه شنبه 1392/11/01 ] [ 17:28 ] [ اپراتور ]

امروز برای همکاران عزیز جزوه ایمنی در برق  را گذاشتم.  این جزوه توسط  بنده (مدیر وبلاگ) نوشته و سال ها تدریس شده است این جزوه در 6 فصل گرداوری شده است. و می تواند منبع مناسبی برای همکاران در زمینه ایمنی در برق باشد.این جزوه هم اکنون در برخی از دانشگاههای کشور در حال تدریس است.

رمز:www.powerengineering.blogfa.com

---------------------------------------------------------------------------------

دانلود فایل از سرور اختصاصی


---------------------------------------------------------------------------------

دانلود فایل از سرور دوم (persiangig)

---------------------------------------------------------------------------------

 
[ سه شنبه 1392/11/01 ] [ 17:8 ] [ اپراتور ]

راهنمای بهره برداری از پستهای برق

 

کتب موبایلی برق

قابل نصب بر روی تمام گوشی های جاوا


کم حجم و ساده و روان

قابل استفاده برای تمام اپراتورهای پستهای انتقال برق

رله و حفاظت خطوط برق انتقال

مقاله و کتاب برق

قابل نصب بر روی تمام گوشی های جاوا

دانلود

===============================


ایمنی در برق به همراه

 عکس برق گرفتگی

کتب موبایلی برق


با قابلیت جستجو وارسال ازطریق پیامک

قابلیت نصب برروی تمام گوشی های موبایل با قابلیت جاوا

داری مقاله؛برقگرفتگی؛عکسهای حوادث برقگرفتگی و...

ساده و کم حجم

دانلود

======================================

800 پرسش و پاسخ بهره برداری

 از پستهای  انتقال برق

 

کتاب موبایلی برق


 با قابلیت جستجو وارسال ازطریق پیامک

 قابل نصب بر روی تمام گوشی های جاوا

 کم حجم؛ ساده و روان

دانلود

=====================================

کتاب ۸۰۰ پرسش و پاسخ بهره برداری بصورت فایل  پی دی اف

سوالات و پاسخ ها پشت سر هم می باشند و مجزا از هم نیستند.

دانلود

لینک 2


[ سه شنبه 1392/11/01 ] [ 17:0 ] [ اپراتور ]
/**/

علائم ایمنی از کم هزینه ترین و ساده ترین روش های کنترل و پیشگیری از خطرات هستند.

در این جزوه مطالب مهمی از استاندارد ISO 3864:1 را بیان  خواهیم کرد. و شما را با مفاهیم  رنگ ها و شکل ها در علایم ایمنی آشنا می نماییم. 

*** بخش آموزش ***

 دانلود

 

[ سه شنبه 1392/11/01 ] [ 16:54 ] [ اپراتور ]
/**/

مجموعه هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوري پست هاي فوق توزيع و انتقال

سوالات و پاسخ ها پشت سر هم می باشد.

  در ویرایش قبلی کتاب - سوالات و پاسخ ها جدا از هم در صفحات جداگانه بودند به همین خاطر مطالعه این کتاب برای همکاران سخت بود .

==بخش آموزش وبلاگ ==

دانلود

 

 

 

 

[ سه شنبه 1392/11/01 ] [ 16:52 ] [ اپراتور ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

Email:operatorazar@gmail.com
امکانات وب